Seuran kevätkokous 24.3.2012 hyväksyi seuran uudeksi nimeksi Ratsastuseura Skara ry. 

 

RATSASTUSSEURA SKARA RY


Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Ratsastusseura Skara ry, nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä Skara, ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää hevosharrastusta jäsentensä keskuudessa ja sekä laajentaa hevosharrastajien piiriä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- voi vuokrata tai omistaa ratsastuskäyttöön sopiviksi katsomiaan alueita tarpeellisine ra­kennuksineen ja varusteineen

- järjestää ratsastuskilpailuja, -leirejä ja -kursseja

- kannustaa jäseniään kilpaurheilussa

- järjestää kerhoja, retkiä ja muuta vastaavaa toimintaa, joka on yhdistyksen tarkoituk­sen mukaista

- järjestää ratsastusaiheisia luentoja ja yhteistä vapaa-ajan virkistystoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

- kerää jäsenmaksun jäseniltään

- järjestää kursseja sekä kilpailuja

- kiinnittää ehdotusten, anomusten ja aloitteliden kautta viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota ratsastusurheilun ja hevosharrastuksen edellytysten luomiseen ja liikuntapaikkojen kehittämiseen.


3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö.

Varsinaiset jäsenet ja perhejäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja perhejäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruu­desta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.


6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Yhdistyksen syyskokous valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan hallituksen puheenjohtajan ja 5-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-5 varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihtee­rin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten men­nessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.


8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.


9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään kahdesti vuodessa hallituksen määräämänä päivänä; kevätkokous helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokau­den kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja perhejäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kan­nattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen koko­usta jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen toimitetuilla kutsuilla.


11. Vuosikokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjatarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen jäsenen tulee halutessaan jonkin asian kevätkokouksen käsiteltäväksi ilmoittaa siitä hallitukselle kirjallisesti tammikuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjatarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

6. valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat tai varatilintarkastajat.

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen jäsenen tulee halutessaan jonkin asian syyskokouksen käsiteltäväksi ilmoittaa siitä hallitukselle kirjallisesti syyskuun loppuun mennessä.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vä­hintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sään­töjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkami­sesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


13. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Ratsastusseura Skara ry